Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 31.01.2020

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 16

8B: Dvojizbové - 5

8C: Dvojizbové - 20

8D: Dvojizbové - 16

Voľných spolu: 57 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 7

Voľných spolu: 7 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

PD Technologický inkubátor

BIC-TI
Prievidza vznikla v roku 1993 ako verejno-prospešná inštitúcia, ktorej úlohou je vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie pre všestranný rozvoj a realizáciu podnikateľských zámerov
malých a stredných inovačných firiem.
ZÁMERY A CIELE BIC-TI
Jedným z hlavných cieľov BIC - TI Prievidza je vytváranie tzv. inkubátorových firiem prevažne inovačného charakteru, ktorým sú poskytované počas 3 – 5 rokov zvýhodnené služby, čím sa prispieva k vybudovaniu siete malých a stredných podnikov v mestách.
SLUŽBY
BIC - TI Prievidza ponúka prostredníctvom interných a externých pracovníkov začínajúcim podnikateľom a rozvíjajúcim sa firmám:
 • poradenstvo pri zakladaní firmy
 • pomoc pri spracovaní podnikateľských, finančných a marketingových plánov
 • hľadanie možností financovania podnikateľských zámerov
 • konzultácia v oblasti marketingu, manažmentu, výpočtovej techniky
 • získanie informácií zo zahraničných databáz
 • prezentácia firiem doma i v zahraničí
 • pomoc pri spracovaní účtovníctva v prvom roku činnosti firmy
 • kopírovacie služby
 • starostlivosť o inkubátorové firmy
 • poskytuje finančné prostriedky podnikateľským subjektom formou mikropôžičiek
 • poskytuje poradenstvo a spracováva žiadosti a projekty prezískanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
POSTAVENIE V REGIÓNE
V rámci svojej činnosti BIC – TI Prievidza spolupracuje s významnými podnikmi a rozhodujúcimi zložkami regiónu ako VÚC Trenčín, mestské úrady, finančné inštitúcie. Spolupracuje so Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra.
BIC – TI PRIEVIDZA
Je nezisková organizácia založená na princípe partnerstva verejného a súkromného sektoru. Jej hlavným cieľom je prispievať k ekonomickému oživeniu svojho regiónu a zlepšenie kvality života prostredníctvom podporovania alebo vytvárania efektívnych aktivít a programov ekonomického rozvoja. Pracuje v oblasti: finančnej, priemyselnej, poľnohospodárstvo – potravinárskej, marketingu, ekológie, cestovného ruchu.
Činnosť:
 • zadávanie a spracovávanie projektov pre rozvoj regiónu
 • podpora rozvoja vzdelania a ľudských zdrojov
 • marketing a propagácia regiónu
 • spolupráca so zahraničnými agentúrami a nadáciami
POSTAVENIE V EURÓPE
Ako člen EBN / Európska sieť viac ako 1360 inovačných centier/. BIC – TI Prievidza spolupracuje s ostatnými BICmi a agentúrami v Európe, čím sa získava možnosť informačného prepojenia na malé a stredné podniky celej Európy. BIC – TI Prievidza sa aktívne zapája do medzinárodných projektov ako Ouverture, Spin-off, Cepac, štrukturálne fondy a iné.
AK MÁTE ZÁUJEM PODPOROVAŤ REGIONÁLNY ROZVOJ:
Č.ú.: 0371987684/0900
BIC – TI Prievidza
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SLOVAKIA
Tel.:++421/46/5426733, 542 41 01
Fax: ++421/46/542 67 33
IČO: 36 119 598
DIČ: 2021843362
Číslo účtu: 0371987684/0900