Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 31.01.2020

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 1

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 25 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 16

8B: Dvojizbové - 5

8C: Dvojizbové - 20

8D: Dvojizbové - 16

Voľných spolu: 57 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 7

Voľných spolu: 7 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

Zámer na prevod majetku SMMP, s.r.o.

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ v Prievidzi č. 299/17 zo dňa 26.6.2017 zverejňuje zámer na prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je prevod prebytočného majetku - nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza:

  1. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/187, ostatné plochy s výmerou 366 m2,
  2. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/185, ostatné plochy s výmerou 2416 m2,
  3. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/183, ostatné plochy s výmerou 4610 m2,
  4. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/195, ostatné plochy s výmerou 2958 m2,
  5. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/197, ostatné plochy s výmerou 9425 m2,
  6. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/193, ostatné plochy s výmerou 9 m2,
  7. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/102, ostatné plochy s výmerou 183 m2,
  8. parc. reg. C KN , parcelné číslo 8114/220, ostatné plochy s výmerou 682 m2

na Mesto Prievidza, so sídlom Nám slobody 14, Prievidza, za cenu 7,18 €/m2, určenú podľa znaleckého posudku č. 20/2014, vyhotoveného dňa 22.12.2014 znalkyňou Ing. Luciou Peniažkovou spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré budú prevedené do majetku mesta Prievidza, čím sa po odovzdaní týchto verejnoprospešných stavieb do majetku mesta dosiahne zhoda vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám v Priemyselnom parku Prievidza.

Zámer na prevod majetku SMMP, s. r. o.

Výpis uznesenia MsZ v Prievidzi č. 299/17 zo dňa 26.06.2017

Výpis uznesenia MsZ v Prievidzi č. 301/17 zo dňa 26.06.2017

Posledná úprava Pondelok, 02 December 2019 10:21