Vyhľadávanie

Zoznam voľných bytov k 30.06.2019

Ciglianska cesta I. 2668 (6,6A):

6: Dvojizbové - 3

6: Trojizbové - 7

6A: Trojizbové - 17

Voľných spolu: 27 bytov

Ciglianska cesta I. 2642 (8A,8B,8C,8D):

8A: Dvojizbové - 16

8B: Dvojizbové - 7

8C: Dvojizbové - 19

8D: Dvojizbové - 12

Voľných spolu: 54 bytov

Ciglianska cesta 9A:

9A: Jednoizbové - 6

Voľných spolu: 6 byty

Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete TU

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Login Form

Súťaž na prenájom priestorov v Meštianskom dome

 • PDF

Vyhlasovateľ súťaže:

Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

IČO: 36349429

Sídlo: Ul. T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Krajina: Slovenská republika

v zastúpení: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., Ul. T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Popis:

SMMP, s. r. o. vyhlasuje súťaž na prenájom priestorov v Meštianskom dome na Námestí slobody v Prievidzi. Priestor pozostáva z troch za sebou idúcich obchodných priestorov a zázemia - priestoru na sklad a soc. zariadenia pre zamestnancov. Situované sú na prízemí s vchodom od námestia. Výmera obchodných priestorov vrátane zázemia je 102,35 m2. K priestoru prislúcha podiel na spoločných priestoroch (soc. zariadenia pre hostí) o výmere 15,12 m2. Spolu sa prenajíma 117,47 m2. Priestory sú vyznačené na pôdorysnom výkrese, tvoriacom prílohu tejto výzvy. Stanovená minimálna výška nájmu je 110,00 €/m2/rok bez DPH a bez energií. Predpokladané náklady na energie sú cca. 550 €/mesiac. Záujemca nesmie mať evidované žiadne nedoplatky voči Mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

Obhliadka nehnuteľnosti:

Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť s p. Matejkovou na tel. č. 0911 244 018.

Termín a miesto predkladania návrhov:

Jednotliví záujemcovia môžu podávať návrhy poštou na adresu T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza alebo e-mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , v termíne do 19.07.2019 do 12:00 hod. Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená ,,Neotvárať- Nájom Meštiansky dom". Na obálke musí byť zároveň uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača. Odmietnutá bude ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti:

 • presné označenie záujemcu s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu u právnickej osoby alebo uvedením obchodného mena, miesta podnikania a IČO u fyzickej osoby podnikateľa,
 • uvedenie navrhovanej ceny nájmu,
 • minimálnu dobu trvania nájmu,
 • uvedenie druhu prevádzky, resp. opis poskytovaných služieb v predmete nájmu,
 • výpis z obchodného, resp. živnostenského registra,
 • zoznam zariadení, ktoré záujemca doteraz prevádzkoval.

Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:

 1. ponúknutá cena za prenájom v €/1 m2/rok bez DPH,
 2. viazaná min. dĺžka zotrvania v prenajatých priestoroch v rokoch, resp. mesiacoch,
 3. obchodný zámer (aká prevádzka, príp. aké služby má záujem uchádzač v uvedených priestoroch poskytovať)

Vyhodnotenie:

Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže len úspešnému uchádzačovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa závierky prijímania ponúk.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 1. odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 2. zrušiť súťaž.

Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca.

Posledná úprava Streda, 10 Júl 2019 10:34