Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
Prievidza Invest s.r.o.
Príprava a realizácia Priemyselnej zóny Prievidza- Západ
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Oznamy

Distribúcia nádob na BRO v 24., 25. a 26. týždni

 • PDF

Oznamujeme občanom, že Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. ukončila distribúciu nádob na BRO rozvozom.

Nádoby na BRO si budú môcť občania prevziať v areáli spoločnosti Správy majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, Prievidza v pracovných dňoch a to nasledovne:

24. týždeň:
11.06.2018 (pondelok)13:00 - 16:00
13.06.2018 (streda)13:00 - 18:00
14.06.2018 (štvrtok)13:00 - 16:00
25. týždeň:
18.06.2018 (pondelok)13:00 - 16:00
26. týždeň:
25.06.2018 (pondelok)13:00 - 16:00
27.06.2018 (streda)13:00 - 18:00
28.06.2018 (štvrtok)13:00 - 16:00

Opakovaný rozvoz BRO nádob v 24. týždni bude v čase od 13:00 – 18:00 hod:

11.06.2018 (pondelok)Malá Lehôtka
Hradec
Veľká Lehôtka
Posledná úprava Piatok, 08 Jún 2018 07:51

Vypnutie elektrina

 • PDF

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny v objekte

T. Vansovej 24 - SMMPD, s. r. o.

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Oznamujeme Vám, že v dňoch

19.6.2018, 20.6.2018 a 21.6.2018

10.7.2018, 11.7.2018 a 12.7.2018

bude Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. z technických príčin zatvorená.

Posledná úprava Utorok, 05 Jún 2018 11:04

Distribúcia nádob na BRO v 23. týždni

 • PDF

Oznamujeme občanom, že Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., bude distribuovať nádoby na BRO v čase od 13:00 - 18:00 hod a to nasledovne:

04.06.2018 (pondelok)Hradec
Družstevná, Južná, K Potoku, Lesná, Na Stanište, Na Záhrade, Parková, Pavlovská
05.06.2018 (utorok)Hradec
Pod Hájik, Pekná, Pod Horkou, Pod Hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. Mája
Veľká Lehôtka
Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Roľnická
06.06.2018 (streda)Veľká Lehôtka
Podhorská, Remeselnícka, Školská, Strmá, Bellu
07.06.2018 (štvrtok)Veľká Lehôtka
Ulištná, Viničná, Vrchárska

Opakovaný rozvoz:

04.06.2018 (pondelok)Tajovského, Tenisová, Kollára, Milkina, J. Červeňa, I. Krasku
05.06.2018 (utorok)Š. Závodníka, Átriová, Májová, R. Jašíka, Ciglianska, Necpalská, Hornonitrianska, Nedožerská, Golfová, Gramantíka, Hollého
06.06.2018 (streda)Bottova, Koncova, Clementisa, Na Stráňach, Skrytá, Slančíkovej, J. Alexyho, Energetikov
07.06.2018 (štvrtok)Kuzmányho
Malá Lehôtka: Krížna, Na Lánoch, Na Vŕšku, Pod Poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku

V prípade nedoručenia nádoby ani v opakovanom rozvoze bude možnosť prevzatia nádoby v areáli spoločnosti Správy majetku mesta Prievidza, s. r. o., na ul. T. vansovej 24, Prievidza a to v termíne od 15.05.2018 v dni určené na výdaj nádob na BRO a to:

Pondelokod 12,30 - 16,00 hod
Stredaod 12,30 - 16,00 hod
Štvrtokod 12,30 - 16,00 hod

Nádoby Vám vydá pracovník SMMP, s. r. o.

p. Matejková - kanc. č. 10

prac. údržby - dieľňa (areál SMMP)

V termíne od 01.06.2018 aj v sobotu v čase od 9,00 - 13,00 hod.

Posledná úprava Pondelok, 04 Jún 2018 11:33

Zámer na prevod majetku SMMP, s.r.o.

 • PDF

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ v Prievidzi č. 299/17 zo dňa 26.6.2017 zverejňuje zámer na prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je prevod prebytočného majetku - nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza:

 1. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/187, ostatné plochy s výmerou 366 m2,
 2. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/185, ostatné plochy s výmerou 2416 m2,
 3. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/183, ostatné plochy s výmerou 4610 m2,
 4. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/195, ostatné plochy s výmerou 2958 m2,
 5. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/197, ostatné plochy s výmerou 9425 m2,
 6. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/193, ostatné plochy s výmerou 9 m2,
 7. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/102, ostatné plochy s výmerou 183 m2,
 8. parc. reg. C KN , parcelné číslo 8114/220, ostatné plochy s výmerou 682 m2

na Mesto Prievidza, so sídlom Nám slobody 14, Prievidza, za cenu 7,18 €/m2, určenú podľa znaleckého posudku č. 20/2014, vyhotoveného dňa 22.12.2014 znalkyňou Ing. Luciou Peniažkovou spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré budú prevedené do majetku mesta Prievidza, čím sa po odovzdaní týchto verejnoprospešných stavieb do majetku mesta dosiahne zhoda vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám v Priemyselnom parku Prievidza.

Zámer na prevod majetku SMMP, s. r. o.

Výpis uznesenia MsZ v Prievidzi č. 299/17 zo dňa 26.06.2017

Výpis uznesenia MsZ v Prievidzi č. 301/17 zo dňa 26.06.2017

Posledná úprava Piatok, 28 Júl 2017 05:16

Oznam o spôsobe podávania podnetov o protispoločenskej činnosti zamestnancami spoločnosti.

 • PDF

Podávanie podnetov

1. Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:

1.1. Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe

a) písomne

aa) v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej

osobe v mieste sídla zamestnávateľa na adresu:

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

ab) elektronickou poštou na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

b) ústne do záznamu u zodpovednej osoby: Ing. Lucia Bucáková, asistentka konateľa

1.2 Anonymný podnet sa môže podať poštou na adresu zamestnávateľa.

2) Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:

a) kto podnet podáva (pri neanonymných podnetoch), a to v rozsahu:

aa) meno a priezvisko

ab) adresa

b) proti komu smeruje

c) akej veci sa týka

Posledná úprava Utorok, 09 Jún 2015 10:40