Vyhľadávanie

Zaujímavé linky

Prievidza
Oficiálna stránka mesta Prievidza
Prievidza Invest s.r.o.
Príprava a realizácia Priemyselnej zóny Prievidza- Západ
KASS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Mestská polícia Prievidza
Bezpečnosť je prioritou
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. je poskytovateľom služieb a správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie...

Oznamy

Zámer na prevod majetku SMMP, s.r.o.

 • PDF

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ v Prievidzi č. 299/17 zo dňa 26.6.2017 zverejňuje zámer na prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je prevod prebytočného majetku - nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza:

 1. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/187, ostatné plochy s výmerou 366 m2,
 2. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/185, ostatné plochy s výmerou 2416 m2,
 3. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/183, ostatné plochy s výmerou 4610 m2,
 4. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/195, ostatné plochy s výmerou 2958 m2,
 5. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/197, ostatné plochy s výmerou 9425 m2,
 6. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/193, ostatné plochy s výmerou 9 m2,
 7. parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/102, ostatné plochy s výmerou 183 m2,
 8. parc. reg. C KN , parcelné číslo 8114/220, ostatné plochy s výmerou 682 m2

na Mesto Prievidza, so sídlom Nám slobody 14, Prievidza, za cenu 7,18 €/m2, určenú podľa znaleckého posudku č. 20/2014, vyhotoveného dňa 22.12.2014 znalkyňou Ing. Luciou Peniažkovou spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré budú prevedené do majetku mesta Prievidza, čím sa po odovzdaní týchto verejnoprospešných stavieb do majetku mesta dosiahne zhoda vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám v Priemyselnom parku Prievidza.

Zámer na prevod majetku SMMP, s. r. o.

Výpis uznesenia MsZ v Prievidzi č. 299/17 zo dňa 26.06.2017

Výpis uznesenia MsZ v Prievidzi č. 301/17 zo dňa 26.06.2017

Posledná úprava Piatok, 28 Júl 2017 05:16

Oznam o zlúčení spoločností

 • PDF

Vážení obchodní partneri,

týmto Vám oznamujeme, že k 1. 1. 2017 zanikla spoločnosť PD Invest, s. r. o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza,

IČO: 36 355 721 v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429, ktorá je nástupníckou spoločnosťou preberajúcou všetky práva a povinnosti od 1. 1. 2017.

Vašu prípadnú korešpondenciu alebo požiadavky smerujte od 1. 1. 2017 na:

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

T. Vansovej 24

971 01 Prievidza

Tel: 046/51 11 911

Mobil: 0911 146 890

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Utorok, 03 Január 2017 13:40

Oznámenie o plánovanom zlúčení spoločností

 • PDF

Týmto oznamujeme zámer zlúčiť spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429 a Prievidza Invest, s.r.o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 355 721, ku dňu 30.06.2016, v dôsledku čoho spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. zanikne bez likvidácie. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti bude od 01.07.2016 spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., na ktorú bude prevedené obchodné imanie so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z obchodnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj iných vzťahov zanikajúcej spoločnosti. Zlúčenie uvedených spoločností je podmienené schválením Projektu zlúčenia orgánmi Mesta Prievidza, ktoré je zakladateľom a jediným spoločníkom obidvoch spoločností.

Oznam o zlúčení zverejňujeme za účelom splnenia zákonom ustanovených povinností.

 

Účtovné závierky spoločnosti SMMP, s. r. o.:

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2013 ...TU...
Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2014 ...TU...
Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2015 ...TU...

 

Účtovné závierky spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.:

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2013 ...TU...
Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2014 ...TU...
Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2015 ...TU...
Posledná úprava Piatok, 06 Máj 2016 08:28

Prideľovanie nájomných bytov v bytovom dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi

 • PDF

Dňa 16.11.2015 predsedníčka bytovej rady za prítomnosti notára Mgr. Martina Vyskoka, JUDr. Róberta Pietrika - vedúceho právnej kancelárie a členov bytovej rady, vylosovala zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v novostavbe tretieho bytového domu na Gazdovskej ulici budúcich nájomcov. Zoznam vylosovaných žiadateľov si môžete pozrieť TU.

Posledná úprava Utorok, 24 November 2015 13:32

Oznam o spôsobe podávania podnetov o protispoločenskej činnosti zamestnancami spoločnosti.

 • PDF

Podávanie podnetov

1. Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:

1.1. Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe

a) písomne

aa) v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej

osobe v mieste sídla zamestnávateľa na adresu:

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

ab) elektronickou poštou na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

b) ústne do záznamu u zodpovednej osoby: Ing. Lucia Bucáková, asistentka konateľa

1.2 Anonymný podnet sa môže podať poštou na adresu zamestnávateľa.

2) Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:

a) kto podnet podáva (pri neanonymných podnetoch), a to v rozsahu:

aa) meno a priezvisko

ab) adresa

b) proti komu smeruje

c) akej veci sa týka

Posledná úprava Utorok, 09 Jún 2015 10:40

Povinné zverejňovanie

 • PDF
 • Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1. 1. 2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti.

 

Čítať celý článok...