Obchodná verejná súťaž

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na poskytovanie služieb v Priemyselnom parku Západ I. v Prievidzi v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 274/2020 zo dňa 28.09.2020

Úplné znenie obchodnej verejnej súťaže
Príloha č.1 – Zoznam poskytovaných služieb v PP