Opätovná obchodná verejná súťaž

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, Prievidza vyhlasuje opätovnú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 78/20 zo dňa 29.04.2020

Úplné znenie opätovnej obchodnej verejnej súťaže
Príloha č. 1 - Geometrický plán
Príloha č. 2 - Štúdia stavebných úprav