Zmluvy 2021

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
20.01.2021Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku (Ministerstvo investícií)
09.02.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta (Mesto Prievidza)
26.02.2021Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (Taschová)
01.03.2021Zmluva o poskytovaní služieb (ABSOLUT Servis)
15.03.2021Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1090/2016/UZ (VÚB)
15.03.2021Zmluva o dodávke a odbere studenej vody a stočného č. KOŠ-19/2020 (Charita)
24.03.2021Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania (Mesto Prievidza)
31.03.2021Rámcová dohoda č. Z20215842_Z (DOXX)
31.03.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o užívaní (Mesto Prievidza)
06.04.2021Dohoda o ukončení o dodávke a odbere tepla č. 010/T/2014 (PTH)
06.04.2021Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 001/T/2021 (PTH)
06.04.2021Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 002/T/2021 (PTH)
06.04.2021Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 003/T/2021 (PTH)
06.04.2021Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 004/T/2021 (PTH)
06.04.2021Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 005/T/2021 (PTH)
08.04.2021Zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
13.04.2021Zmluva o združenej dodávke elektriny (energie2)
28.04.2021Zmluva o dielo (Emasoft)
30.04.2021Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy (SSD)
21.05.2021Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
24.05.2021Zmluva o dielo (Cmarko)
01.06.2021Pristúpenie k Rámcovej zmluve o spolupráci (Slovak Telekom)
08.06.2021Zmluva o dielo (ELKO)
18.06.2021Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI (Wolters Kluwer)
21.06.2021Zmluva o dielo (REMO)
21.06.2021Kúpna zmluva (REMO)
13.07.2021Dodatok č. 16 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
14.07.2021Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
23.07.2021Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 04.10.2016 (BROSE)
23.07.2021Zmluva o poskytovaní služieb - úplné znenie (BROSE)
23.07.2021Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202025918_Z (A.En)
26.07.2021Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1 (ČSOB)
26.07.2021Dodatok č. 1 ku zmluve o budúcej kúpnej zmluve (SSD)
30.07.2021Zmluva o dodávke a odbere energií č. Okáľa 2-10/2021 (Zariadenie pre seniorov)
06.08.2021Komisionárska zmluva (Mesto Prievidza)
09.08.2021Zmluva o poskytovaní služieb (ABSOLUT Servis)
24.08.2021Zmluva o dielo č. 2021/1147/ROZ/JMO (ENBRA SLOVAKIA)
24.08.2021Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení č. SKTP0416 (Vymyslicky)
25.08.2021Zmluva o dielo (PRINCE Stav)
27.08.2021Zmluva o dielo (A.M.I.S)
21.09.2021Rámcová zmluva (Kováčik)
24.09.2021Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy č. 111/2007 (Slovenská pošta)
30.09.2021Zmluva o dielo (TOMI EXTREM)
22.10.2021Zmluva č. 321038382 o dodávke vody z verejného vodovodu (StVPS)
22.10.2021Zmluva č. 321038381 o dodávke vody z verejného vodovodu (StVPS)
22.10.2021Zmluva č. 92608676 o postúpení práv a povinností odberateľa (StVPS)
22.10.2021Zmluva č. 92608673 o postúpení práv a povinností odberateľa (StVPS)
19.10.2021Dodatak č. 17 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
16.11.2021Zmluva o dielo (UNIMAT)
19.11.2021Dodatok č. 27 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)
25.11.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme parkovacích miest č. 14/2019 (EID)
29.11.2021Zmluva o dielo (Cmarko)
30.11.2021Zmluva o výkone zimnej údržby (RS-Centrum)
10.12.2021Kúpna zmluva (SSD)
16.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 296/2021/2.4.1 (Mesto Prievidza)
16.12.2021Dodatok č. 28 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006 (Mesto Prievidza)