Správa majetku mesta Prievidza

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhovísk nachádzajúcich sa v Prievidzi na Trhovej ulici, Trhovisko Píly - II. obvod, Vám týmto oznamuje:

Vyhláškou č. 131/2021 zo dňa 19.03.2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sa:
- s účinnosťou odo dňa 09.04.2021 otvára vonkajšie trhovisko s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m;
- prevádzkový čas predaja: v pondelok až v piatok v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod., v sobotu od 6:30 hod. do 13:00 hod.;
- zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste;
- regulovaný vstup a výstup z trhoviska bude zabezpečený povereným správcom trhoviska.

Nakoľko v zmysle § 48 ods. 4 písm. e) a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nakoľko sú obmedzené prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, sú nakupujúci (zákazníci) ako i predávajúci a ďalšie osoby zdržiavajúce sa na trhovisku povinní dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:
a) vstup a pobyt v priestoroch trhoviska sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka a pod.),
b) pri vchode do prevádzky je každý zákazník povinný aplikovať dezinfekciu na ruky alebo mať na rukách jednorazové rukavice,
c) predávajúci je povinný zabezpečiť zachovávanie odstupov osôb minimálne na 2 m,
d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky – na Trhovisku Píly počet zákazníkov nesmie prekročiť v jednom okamihu 16 osôb,
e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Napriek tomu, že každý predávajúci je povinný dodržiavať čistotu a hygienu na trhovisku, prevádzkovateľ priestorov prevádzok bude každú nedeľu v mesiaci vykonávať dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok nachádzajúcich sa na trhoviskách.

Počas pracovných dní – v pondelok až v piatok je umožnený vstup na trhovisko za účelom kúpy tovaru v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. len osobám starším ako 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oznamujeme občanom, že od 04.01.2021 budova SMMP, s. r. o. bude UZATVORENÁ pre verejnosť až do odvolania. Platby realizujte na pošte alebo v banke. Neváhajte nás kontaktovať aj na číslach:
Sekretariat:
046/51 11 911 alebo 0911 146 890
prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pohľadávky, zmluvy:
046/51 11 927
046/51 11 926
Ekonomický úsek:
046/51 11 929
046/51 11 932
Technický úsek:
046/51 11 916
Vašu korešpondenciu vhadzujte do schránky vedľa vstupných dverí do budovy.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.10.2005 uznesením č. 341/05 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom Vansovej č. 24 Prievidza.
Uznesením č. 343/05 zo dňa 25.10.2005 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi predaj mestskej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Prievidza obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., a príspevková organizácia zanikla.
Činnosť:
- výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a majetkových práv a záväzkov s tým súvisiacich
- prevádzkovanie zverených nehnuteľností a zariadení
- modernizácia, údržba a opravy majetku mesta
- vykonávanie stavebných úprav na zverenom majetku
- prenajímanie bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových priestoroch v spravovanom majetku
- služby spojené s užívaním týchto priestorov
- výkon správy bytov a nebytových priestorov v týchto domoch vo vlastníctve mesta a iných subjektov
- preberanie bytov, bytových domov a ostatných budov do správy
- predaj bytov a nebytových priestorov a ostatného zvereného majetku
- vykonávanie revíznych činností na majetku (plyn, bleskozvod, elektrické zariadenia, zdvíhacie zariadenia a pod.)
- zabezpečovanie dispečingu a pohotovostnej služby na zverenom majetku pri odstraňovaní porúch, havárií
- poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
- prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch
- prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- maliarske a natieračské práce
- omietkárske práce
- montáž okien a dverí
- zatepľovanie budov
- obkladačské práce
- údržbárske činnosti v rozsahu voľných živností
- zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností.