Zmluvy 2017

Tu je priestor na povinné zverejňovanie zmlúv. Možnosť stiahnutia.

Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
02.01.2017 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z201684763_Z (VEMEX)
11.01.2017 Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 098/T/2006 (PTH)
23.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2017 (Mesto Prievidza)
23.01.2017 Poistná zmluva č. 8093043119 (ČSOB)
26.01.2017 Zmluva o dielo č. 02/17/RVN_BB (ENBRA)
26.01.2017 Zmluva o dielo č. 2017/001/ZoD/ID (ENBRA)
26.01.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100355044 (SSE)
31.01.2017 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 2035/2016/ZZ (VÚB)
31.01.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 57/2017/D (VÚB)
31.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1090/2016/UZ (VÚB)
13.02.2017 Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
22.02.2017 Dohoda o vzajomnom zapocte pohladavok a zavazkov (CIBAMED)
07.03.2017 Rámcová zmluva (Miroslav Majzlan)
08.03.2017 Kúpna zmluva č. Z20179601_Z (VEMEX)
08.03.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20179601_Z (VEMEX)
08.03.2017 Zmluva číslo: 92579872 (StVPS)
17.03.2017 Kúpna zmluva č. Z201711771_Z (SSE)
17.03.2017 Kúpna zmluva č. Z201711775_Z (DOXX)
28.03.2017 Zmluva o dielo (Klampiarstvo Mikuš)
28.03.2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (Mesto Prievidza)
29.03.2017 Kúpna zmluva č. 6/2017 (Mesto Prievidza)
31.03.2017 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby (GKV)
09.04.2017 Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania (Mesto Prievidza)
21.04.2017 Zmluva o dielo (PHOENIX EU)
24.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201716490_Z (Slovak Telekom)
27.04.2017 Zmluva o dielo č.2017/014A/ZoD/ID (ENBRA)
27.04.2017 Zmluva o dielo č.2017/014B/ZoD/ID (ENBRA)
27.04.2017 Zmluva o dielo č.2017/014C/ZoD/ID (ENBRA)
27.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb a napojenia na splaškovú kanalizáciu a použitie nadzemnného hydrantu (CNC Trend)
24.05.2017 Zmluva o dielo (INCON)
25.05.2017 Zmluva o dielo (Linotex)
25.05.2017 Zmluva o dielo (Klampiarstvo Mikuš)
30.05.2017 Dodatok č. 3/2016 ku Kúpnej zmluveč. Z201624763 (VEMEX)
06.06.2017 Zmluva o dielo č. 13/17/RVN_BB (ENBRA)
06.06.2017 Zmluva o dielo č. 14/17/RVN_BB (ENBRA)
06.06.2017 Zmluva o dielo č. 15/17/RVN_BB (ENBRA)
07.06.2017 Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
07.06.2017 Zmluva o dielo (STAVIS)
08.06.2017 Dohoda o refakturácií elektrickej energie a plynu č. 0391/2017/CE (Slovenská sporiteľňa)
13.06.2017 Zmluva o dielo (Želiezko)
13.06.2017 Zmluva o kontrolnej činnosti (Kováčik)
13.06.2017 Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
20.06.2017 Zmluva o dielo (OneSoft)
21.06.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2017 (Mesto Prievidza)
22.06.2017 Zmluva o dielo (BS štúdio)
26.06.2017 Rámcová zmluva (Majzlan)
10.07.2017 Pristúpenie k zmluve o spolupráci služieb č. Z201716490_Z (Slovak Telekom)
10.07.2017 Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (VIDAP)
13.07.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.06.2017 (Želiezko)
18.07.2017 Zmluva o užívaní č. 09/2017 (Mesto Prievidza)
21.07.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (BROSE)
24.07.2017 Zmluva o dielo (BS štúdio)
01.08.2017 Zmluva o dielo (ING-PRODUKT)
04.08.2017 Zmluva o dielo (Mesto Prievidza)
16.08.2017 Zmluva o dielo (Daniel)
17.08.2017 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb (BROSE)
17.08.2017 Rámcová zmluva (DAFFER)
22.08.2017 Komisionárska zmluva (Mesto Prievidza)
24.08.2017 Zmluva o dielo (Majzlan)
25.08.2017 Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.05.2017 (INCON)
30.08.2017 Zmluva o dielo (LEMAS)
11.09.2017 Zmluva o dielo (PRO PARKET)
11.09.2017 Kúpna zmluva (Mesto Prievidza)
12.09.2017 Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu (MH INVEST II)
18.09.2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP, PO a PZS(GKV&Has)
28.09.2017 Dohoda č. 17/12/054/131 (ÚPSVaR)
30.09.2017 Dodatok č. 3 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2017 (Mesto Prievidza)
26.10.2017 Zmluva o dielo (ALFAPLAST)
26.10.2017 Zmluva o dielo (STAVIS)
27.10.2017 Rámcová zmluva (Kováčik)
06.11.2017 Zmluva o dielo (A.T.O.S.)
09.11.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
15.11.2017 Zmluva o dielo č. 96/2017 (TERS)
15.11.2017 Zmluva o dielo č. 97/2017 (TERS)
30.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní výťahov (PRIEMSTAV)
01.12.2017 Dohoda o vysporiadaní prijatých finančných prostriedkov (S. Chalúpku)
05.12.2017 Dodatok č. 4 ku Koncesnej zmluve (Mesto Prievidza)
07.12.2017 Zmluva o dodávke elektriny (MAGNA ENERGIA)
20.12.2017 Dodatok č. 5 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 (Mesto Prievidza)
27.12.2017 Zmluva o kúpe motorového vozidla
27.12.2017 Poistná zmluva č. 6091337253 (Wustenrot)
29.12.2017 Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 22.05.2006