Prehľad predpisov spoločnosti

Spoločnosť  postupuje  v zmysle  legislatívy a svojich  interných predpisov.

Smernice
P.č. Smernica Stiahnúť
1.Smernica pre preverovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
2.Interná smernica – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
3.Interná smernica – Verejné obstarávanie
4.Cenník poplatkov SMMP, s. r. o., uhrádzaných v hotovosti
Kolektívne zmluvy
P.č. Zmluva Stiahnúť
1.Kolektívna zmluva na rok 2022-2023
1.Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022-2023