PD úvod

Areál priemyselnej zóny sa nachádza v extraviláne mesta Prievidza a rozprestiera sa v časti Ukrniská, v západnej časti katastra mesta Prievidza. Plocha PZ je zo severnej časti vymedzená ochranným pásmom letiska, z južnej časti vodným tokom Handlovka, z východnej časti trasou cesty I/64 a zo západnej časti hranicou katastrálneho územia Prievidza. V juhovýchodnej časti územie PZ susedí s objektom ČOV. V lokalite PZ sú vybudované kompletné komunikácie a inžinierske siete. Areál PZ je oplotený v celej dĺžke svojho obvodu. Hlavný vstup do PZ je strážený a kontrolovaný. Vnútro areálu je monitorované kamerovým systémom, ktorý je prepojený na mestskú políciu. Areál priemyselnej zóny je pripravený na plánovanú výstavbu výrobných hál, potrebného výrobného zázemia a príslušnej infraštruktúry a má spĺňať funkciu komplexne vybudovanej modernej priemyselnej zóny poskytujúcej možnosti investičného rozvoja budúcich investorov a vytvárania pracovných príležitostí pre obyvateľov širšieho okolia mesta Prievidza.